An eegener Saach…

Eisen Betriib ass zou vum 18. Dezember 2021 bis den 02. Januar 2022. Mir sin rem ab en Méindeg, den 3. Januar 2022 fir Iech do. Mir wënschen Iech all een besënnlecht Fest an ee gudden Rutsch an d´Neit Joër.
Bei dëser Geleeënheet wëllen mir och profitéieren, fir Iech matzedeelen, dass meng Fraa an ech um Enn vum Joer an d‘Pensioun gin. Mir sinn awer immens frou, dass mer zwee Nofolger fonnt hun, déi eise Betrib mam gesamte Personal iwwerhuelen. Déi nei Proprietäre sinn d’Hären Christian Cortina a Sven Kinnen, deen och schon hei an der Firma schafft. Si féieren mat hirem Betrib „D’Schlässerei S.à r.l.“ d‘Aktivitéiten ënnert dem Numm „Lang‘s Lights“ weider a fir Iech ännert sech weider näischt. Et ass och eng Selbstverständlechkeet, dass mäi Mann an ech déi nei Proprietären an der Transitiounsphase ënnerstëtzen wou mer kennen. Mir soen Iech villmools Merci fir Äert Vertrauen an d‘Zesummenaarbecht an all deene leschte Joren an hoffentlech och an deenen nächste Joren.


Die Betriebsferien sind vom 18. Dezember 2021 bis einschliesslich 02. Januar 2022. Wie gewohnt, sind wir wieder ab Montag, den 3. Januar 2022 für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Fest und ein Frohes Neues Jahr.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen mitzuteilen, dass meine Frau und ich Ende des Jahres in den Ruhestand gehen werden. Wir sind sehr froh, dass wir zwei Nachfolger gefunden haben, die die Firma mit dem gesamten Personal übernehmen. Die neuen Eigentümer sind Herr Christian Cortina und Herr Sven Kinnen, der übrigens bereits für uns arbeitet. Mit ihrer neuen Firma „D’Schlässerei S.à r.l.“ werden die Geschäfte unter dem Namen „Lang’s Lights“ weitergeführt und für Sie wird sich nichts weiter ändern. Auch ist es selbstverständlich, dass mein Mann und ich die neuen Eigentümer in der Übergangsphase mit all unserer Erfahrung unterstützen. Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und in der Zukunft bedanken.


Nous sommes e congé à partir du 18 décembre 2021 jusqu´au 2 janvier 2022 inclus. Nous sommes de nouveau à votre disposition à partir du 3 janvier 2022. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et nos meilleurs voux de santé, de bonheur pour la nouvelle année.
Nous profitons de l‘occasion pour vous annoncer que mon épouse et moi prenons la retraite à la fin de l‘année. Nous sommes très contents d‘avoir trouvé deux successeurs qui ont repris la société avec tout le personnel. Les nouveaux propriétaires sont Monsieur Christian Cortina et Monsieur Sven Kinnen, qui travaille d’ailleurs déjà pour nous. Avec leur nouvelle entreprise „D‘Schlässerei S.à r.l.“, les activités continueront sous le nom „Lang‘s Lights“ et rien de plus ne changera pour vous. Aussi il va de soi que mon mari et moi soutenons les nouveaux propriétaires dans la phase de transition avec toute notre expérience. Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et la bonne collaboration durant toutes ces dernières années et dans l‘avenir.
Armand an Silvia Lang